قوانین و مقررات

قوانين كلي خدمات و محصولات
1) توافقنامه و تغييرات

مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است شرکت طرازنده تارنما هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات شرکت طرازنده تارنما را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات شرکت طرازنده تارنما انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي شرکت طرازنده تارنما مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات شرکت طرازنده تارنما مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به شرکت طرازنده تارنما اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشترك نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.

2)عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.
چنانچه شرکت طرازنده تارنما به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.
  شرکت طرازنده تارنما حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد شرکت طرازنده تارنما در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.
چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد شرکت طرازنده تارنما اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.
  شرکت طرازنده تارنما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.
  شرکت طرازنده تارنما مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه مرکز فناوری اطلاعات شرکت طرازنده تارنما، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، شرکت طرازنده تارنما مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.
  شرکت طرازنده تارنما همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.
پهنای باند سرویس ها به صورت دوره مشخص می باشد که دوره های آن اول هر ماه میلادی و اول سال میلادی می باشد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد شرکت طرازنده تارنما مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود.
اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.


3)عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

شرکت طرازنده تارنما به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به مرکز فناوری اطلاعات شرکت طرازنده تارنما ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه شرکت طرازنده تارنما را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.
حداقل هزینه خسارت ناشی از ارسال هرزنامه و قرارگیری در لیست های سیاه ضد اسپم برابر 185 هزار تومان می باشد.
  شرکت طرازنده تارنما کلیه سرویس های ثبت شده از سوی مشترک چه مرتبط و چه غیر مرتبط با سرویس متخلف باشد را ضبط می نماید و فعالسازی سرویس تنها منوط به پرداخت هزینه خسارت می باشد.
سرویس مربوطه برای بار اول مسدود و در صورت تکرار مجدد به طور کامل حذف و لغو می گردد، همچنین با توجه به هشدار قبلی در رابطه با تخلف اطلاعات سرویس مربوطه غیر قابل بازیابی خواهد بود.


4)مالكيت معنوي
مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت شرکت طرازنده تارنما مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و شرکت طرازنده تارنما صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از شرکت طرازنده تارنما يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.


5)استفاده از محصولات نرم افزاري شرکت طرازنده تارنما

چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده شرکت طرازنده تارنما را تهيه نمايد، شرکت طرازنده تارنما به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.
مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند.
مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد.
هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.
  شرکت طرازنده تارنماتمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد.
نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي شرکت طرازنده تارنما هستند.
كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري شرکت طرازنده تارنما بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود.
بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي شرکت طرازنده تارنما محفوظ مي باشد.
  شرکت طرازنده تارنما محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.
منابع مصرفی
  شرکت طرازنده تارنما سرویس های خود را بر بسترهای سیستم های اختصاصی ارائه می دهد و این بدان معنا می باشد که هر یک از پلان های ارائه شده و خدمات ارائه شده از سوی این شرکت دارای محدودیت بر اساس مقادیر پردازنده، حافظه اصلی، شبکه و ... می باشد که مشترک یا صاحب امتیاز آن سرویس تنها مجاز به استفاده از منابع تعریف شده برروی پلان و نوع محصول مربوطه می باشد. بدیهی است برای آشنایی از مقادیر محدودیت ها می توانید با بخش فروش شرکت طرازنده تارنما تماس حاصل نمایید همچنین امکان وجود دارد که با پرداخت هزینه مربوطه و تغییر در شرایط قرارداد محدودیت های اعمال شده را تغییر دهید.
مقادیر نامحدود
  شرکت طرازنده تارنما برپایه حفظ کیفیت خدمات خود استوار است و این بدان معنا می باشد که مقادیر نامحدود در این سیستم وجود ندارد و خدمات نامحدود ارائه نمی شود. مقدار نامحدود یک مقدار اسمی است که تنها در هر کجا که به وضوح در مقابل خصوصیت آن ذکر شده باشد این مقدار ارائه می شود و در شرایط دیگر تمامی سرویس ها محدودیت های مربوطه را دارند. استفاده بیش از حد
استفاده بیش از حد مجاز از منابع سیستمی شرکت طرازنده تارنما و سرور های این شرکت موجب قرارگیری سرویس در دسته استفاده غیر قانونی و خلاف شرع می گردد و شرکت طرازنده تارنما مجاز است در این شرایط سرویس مربوطه را بی قید و شرط غیر فعال، حذف و لغو نماید..